Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
credit
/'kredit/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tin, lòng tin
  • to give credit to a story
   tin một câu chuyện
 • danh tiếng; danh vọng, uy tín
  • a man of the highest credit
   người có uy tín nhất
  • to do someone credit; to do credit to someone
   làm ai nổi tiếng
  • to add to someone's credit
   tăng thêm danh tiếng cho ai
 • nguồn vẻ vang; sự vẻ vang
  • he is a credit to the school
   nó làm vẻ vang cho cả trường
 • thế lực, ảnh hưởng
 • công trạng
  • to take (get) credit for; to have the credit of
   hưởng công trạng về (việc gì)
 • sự cho nợ, sự cho chịu
  • to buy on credit
   mua chịu
  • to sell on credit
   bán chịu
 • (tài chính) tiền gửi ngân hàng
 • (kế toán) bên có
IDIOMS
 • to give someone credit for
  • ghi vào bên có của ai (một món tiền...)
  • công nhận ai có (công trạng, đức tính gì)
ngoại động từ
 • tin
  • to credit a story
   tin một câu chuyện
 • công nhận, cho là
  • to credit someone with courage
   công nhận ai là can đảm
 • (kế toán) vào sổ bên có
Related search result for "credit"
Comments and discussion on the word "credit"