Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
produce
/produce/
Jump to user comments
danh từ
 • sản lượng
 • sản vật, sản phẩm
  • agricultural (farm) produce
   nông sản
 • kết quả
  • the produce of labour
   kết quả lao động
  • the produce of efforts
   kết quả của những cố gắng
ngoại động từ
 • trình ra, đưa ra, giơ ra
  • to produce one's ticket at the gate
   trình vé ở cổng
  • to produce a play
   trình diễn một vở kịch
  • to produce evidence
   đưa ra chứng cớ
 • sản xuất, chế tạo
  • to produce good
   sản xuất hàng hoá
 • viết ra (một cuốn sách); xuất bản (sách, phim...)
 • gây ra (một cảm giác...)
 • đem lại (kết quả...); sinh đẻ
  • to produce fruit
   sinh quả, ra quả (cây)
  • to produce offspring
   sinh con, đẻ con (thú vật)
 • (toán học) kéo dài (một đường thẳng...)
Related search result for "produce"
Comments and discussion on the word "produce"