Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
make
/meik/
Jump to user comments
danh từ
 • hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); tầm vóc, dáng, tư thế (người)
 • sự chế tạo
  • Vietnamese make
   chế tạo ở Việt Nam
  • is this your own make?
   cái này có phải tự anh làm lấy không?
 • (điện học) công tắc, cái ngắt điện
IDIOMS
 • to be on the make
  • (thông tục) thích làm giàu
  • đang tăng, đang tiến
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người để ăn nằm với
ngoại động từ
 • làm, chế tạo
  • to make bread
   làm bánh
  • to make verse
   làm thơ
  • made in Vietnamese
   chế tạo ở Việt Nam
  • made of ivory
   làm bằng ngà
 • sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị
  • to make the bed
   dọn giường
  • to make tea
   pha trà
 • kiếm được, thu
  • to make money
   kiếm tiền
  • to make a profit
   kiếm lãi
  • to make good marks at school
   được điểm tốt ở trường
 • làm, gây ra
  • to make a noise
   làm ồn
 • làm, thực hiện, thi hành
  • to make one's bow
   cúi đầu chào
  • to make a journey
   làm một cuộc hành trình
 • khiến cho, làm cho
  • to make somebody happy
   làm cho ai sung sướng
 • bắt, bắt buộc
  • make him repeat it
   bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó
 • phong, bổ nhiệm, lập, tôn
  • they wanted to make him president
   họ muốn tôn ông ta lên làm chủ tịch
 • ước lượng, đánh giá, định giá, kết luận
  • to make the distance at 10 miles
   ước lượng quâng đường ấy độ 10 dặm
 • đến; tới; (hàng hải) trông thấy
  • to make the land
   trông thấy đất liền
  • the train leaves at 7.35, can we make it?
   xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?
 • hoàn thành, đạt được, làm được, đi được
  • to make 30 kilometers an hour
   đi được 30 kilômét một giờ
 • thành, là, bằng
  • two and two make four
   hai cộng với hai là bốn
 • trở thành, trở nên
  • if you work hard you will make a good teacher
   nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở nên một giáo viên tốt
 • nghĩ, hiểu
  • I do not know what to make of it
   tôi không biết nghĩ về điều đó ra sao
  • I could not make head or tail of it
   tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao
nội động từ
 • đi, tiến (về phía)
  • to make for the door
   đi ra cửa
 • lên, xuống (thuỷ triều)
  • the tide is making
   nước thuỷ triều đang lên
 • làm, ra ý, ra vẻ
 • sửa soạn, chuẩn bị
IDIOMS
 • to make after
  • (từ cổ,nghĩa cổ) theo đuổi, đeo đuổi
 • to make against
  • bất lợi, có hại cho
 • to make away
  • vội vàng ra đi
 • to make away with
  • huỷ hoại, giết, thủ tiêu, khử
  • lãng phí, phung phí
  • xoáy, ăn cắp
 • to make back off
  • trở lại một nơi nào...
 • to make off
  • đi mất, chuồn, cuốn gói
 • to make off with
  • xoáy, ăn cắp
 • to make out
  • đặt, dựng lên, lập
   • ro make out a plan
    đặt kế hoạch
   • to make out a list
    lập một danh sách
   • to make out a cheque
    viết một tờ séc
  • xác minh, chứng minh
  • hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được
   • I cannot make out what he has wirtten
    tôi không thể đọc được những điều hắn ta viết
  • phân biệt, nhìn thấy, nhận ra
   • to make out a figure in the distance
    nhìn thấy một bóng người đằng xa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển
   • how are things making out?
    sự việc diễn biến ra sao?
 • to make over
  • chuyển, nhượng, giao, để lại
   • to make over one's all property to someone
    để lại tất cả của cải cho ai
  • sửa lại (cái gì)
 • to make up
  • làm thành, cấu thành, gộp thành, hợp lại, gói ghém, thu vén
   • to make all things up into a bundle
    gói ghém tất cả lại thành một bó
  • lập, dựng
   • to make up a list
    lập một danh sách
  • bịa, bịa đặt
   • it's all a made up story
    đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt
  • hoá trang
   • to make up an actor
    hoá trang cho một diễn viên
  • thu xếp, dàn xếp, dàn hoà
   • the two friends have had a quarrel, but they will soon make it up
    hai người bạn xích mích với nhau, nhưng rồi họ sẽ dàn hoà ngay thôi
  • đền bù, bồi thường
   • to make some damage up to somebody
    bồi thường thiệt hại cho ai
  • bổ khuyết, bù, bù đắp
 • to make with
  • (từ lóng) sử dụng
 • to make amends for something
  • (xem) amends
 • to make as if
 • to make as though
  • làm như thể, hành động như thể
 • to make believe
  • (xem) believe
 • to make bold to
  • (xem) bold
 • to make both ends meet
  • (xem) meet
 • to make free with
  • tiếp đãi tự nhiên không khách sáo
 • to make friends with
  • (xem) friend
 • to make fun of
 • to make game of
  • đùa cợt, chế nhạo, giễu
 • to make good
  • (xem) good
 • make haste!
  • (xem) haste
 • to make a hash of job
  • (xem) hash
 • to make hay while the sun shines
  • (xem) hay
 • to make head
  • (xem) head
 • to make head against
  • (xem) head
 • to make headway
  • (xem) headway
 • to make oneself at home
  • tự nhiên như ở nhà, không khách sáo
 • to make love to someone
  • (xem) love
 • to make little (light, nothing) of
  • coi thường, coi rẻ, không chú ý đên, không quan tâm đến
 • to make much of
  • (xem) much
 • to make the most of
  • (xem) most
 • to make mountains of molehills
  • (xem) molehill
 • to make one's mark
  • (xem) makr
 • to make merry
  • (xem) merry
 • to make one's mouth water
  • (xem) water
 • to make of mar
  • (xem) mar
 • to make ready
  • chuẩn bị sãn sàng
 • to make room (place) for
  • nhường chổ cho
 • to make sail
  • gương buồm, căng buồm
 • to make oneself scarce
  • lẩn đi, trốn đi
 • to make [a] shift to
  • (xem) shift
 • to make terms with
  • (xem) term
 • to make too much about nothing
  • chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên
 • to make a tool of someone
  • (xem) tool
 • to make up one's mind
  • (xem) mind
 • to make up for lost time
  • (xem) time
 • to make war on
  • (xem) war
 • to make water
  • (xem) water
 • to make way
  • (xem) way
 • to make way for
  • (xem) way
Related search result for "make"
Comments and discussion on the word "make"