Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dine
/dain/
Jump to user comments
nội động từ
 • ăn cơm (trưa, chiều)
  • to dine out
   không ăn cơm nhà, ăn cơm khách; đi ăn hiệu
  • to dine on (off) something
   ăn cơm với món gì, ăn bằng thức gì
ngoại động từ
 • thết cơm (ai), cho (ai) ăn cơm
 • có đủ chỗ ngồi ăn (một số người) (bàn ăn, gian phòng...)
  • this room dines twelve
   phòng này có đủ chỗ cho mười hai người ngồi ăn
IDIOMS
 • to dine with Duke Humphrey
  • nhịn ăn, không ăn
Related search result for "dine"
Comments and discussion on the word "dine"