Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese, Vietnamese - French)
dam
/dæm/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) vật mẹ
IDIOMS
 • the devil and his dam
  • ma quỷ
danh từ
 • đập (ngăn nước)
 • nước ngăn lại, bể nước
ngoại động từ
 • xây đập (ở nơi nào); ngăn (nước) bằng đập
 • (nghĩa bóng) ((thường) + up) ghìm lại, kiềm chế lại
  • to dam up one's emotion
   kiềm chế nỗi xúc động
Related search result for "dam"
Comments and discussion on the word "dam"