Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
disgrace
/dis'geis/
Jump to user comments
danh từ
 • tình trạng bị ghét bỏ, tình trạng bị ruồng bỏ, tình trạng không được sủng ái
  • to fall into disgrace; to be in disgrace
   không được sủng ái
 • tình trạng giáng chức, tình trạng giáng chức; tình trạng bị thất thế
 • sự ô nhục, sự nhục nhã, sự hổ thẹn; điều ô nhục, điều nhục nhã, điều hổ thẹn
  • to bring disgrace on one's family
   làm hổ thẹn cho gia đình, làm nhục cho gia đình
  • to be a disgrace to one's family
   là một điều hổ thẹn cho gia đình, là một điều nhục nhã cho gia đình
ngoại động từ
 • ghét bỏ, ruồng bỏ, không sủng ái
 • giáng chức, cách chức
 • làm ô nhục, làm nhục nhã, làm hổ thẹn
Related search result for "disgrace"
Comments and discussion on the word "disgrace"