Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shame
/ʃeim/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thẹn, sự ngượng; sự hổ thẹn, sự tủi thẹn
  • flushed with shame
   đỏ mặt vì thẹn
  • to put someone to shame
   làm cho ai xấu hổ (vì hèn kém)
  • cannot do it for very shame
   không thể làm việc ấy vì ngượng ngùng
  • shame on you!
   thật là xấu hổ cho anh quá!
  • to be lost to shame
   không còn biết xấu hổ, không biết ngượng, trơ trẽn
 • điều xấu hổ, mối nhục
  • to be the shame of
   là mối nhục của
  • it is a shame to be so clunsy
   vụng về đến thế thật là xấu hổ
ngoại động từ
 • làm tủi thẹn, làm xấu hổ, làm nhục nhã; là mối nhục cho
  • to shame somebody into doing something
   làm ai xấu hổ đến phải làm việc gì
  • to shame somebody out of doing something
   làm ai xấu hổ đến nỗi không dám làm việc gì
nội động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) xấu hổ, từ chối vì xấu hổ
  • he shamed not to say
   anh ta xấu hổ không nói
Related words
Related search result for "shame"
Comments and discussion on the word "shame"