Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
honour
/'ɔnə/ Cách viết khác : (honor) /'ɔnə/
Jump to user comments
danh từ
 • danh dự, danh giá, thanh danh
  • word of honour
   lời nói danh dự
  • upon my honour; (thông tục) honour bright
   tôi xin lấy danh dự mà thề
  • point of honour
   điểm danh dự, vấn đề danh dự
 • vinh dự, niềm vinh dự; người làm rạng danh
  • such a man is an honour to his country
   một người như vậy làm rạng danh dự cho tổ quốc
 • lòng tôn kính; sự kính trọng
  • to pay somebody the honour
   tỏ lòng kính trọng ai
  • in honour of
   để tỏ lòng tôn kính, để tỏ lòng trân trọng đối với
 • danh tiết, đức hạnh; tiết trinh (của người đàn bà)
 • địa vị cao, quyền cao chức trọng, chức tước cao; danh vọng
  • to attain the highest honours
   đạt tới địa vị cao nhất
 • huân chương; huy chương
 • (số nhiều) nghi thức trọng thể, lễ nghi trọng thể; sự khoản đãi trọng thể
  • to be buried with military honours
   chôn cất theo nghi lễ quân đội
  • last (funeral) honours
   tang lễ trọng thể
  • honours of war
   những điều kiện chiếu cố cho phép làm theo quân lễ đối với một đạo quân đầu hàng (được giữ vũ khí, cầm cờ đi ra...)
 • (số nhiều) bằng danh dự (cho những học sinh giỏi đặc biệt về một môn nào ở trường đại học)
  • to take honours in history
   thi lấy bằng danh dự về bộ môn sử
 • (Honour) ngài, tướng công, các hạ (tiếng tôn xưng)
IDIOMS
 • Your Honour
 • His Honour
  • thưa ngài, thưa tướng công
  • (đánh bài) quân át chủ; quân K chủ, quân Q chủ; quân J chủ
  • (thương nghiệp) sự cam kết (trả đúng hẹn, thực hiện giao kèo...)
ngoại động từ
 • tôn kính, kính trọng
 • ban vinh dự cho
 • (thương nghiệp) nhận trả đúng hẹn (thương phiếu); thực hiện đúng hẹn (giao kèo...)
Related search result for "honour"
Comments and discussion on the word "honour"