Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
drawing
/'drɔ:iɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kéo, sự lấy ra, sự rút ra
 • thuật vẽ (vẽ hoạ đồ, vẽ kỹ thuật, không màu hoặc một màu)
  • mechannical drawing
   vẽ hoạ đồ, vẽ kỹ thuật
  • to be out of drawing
   vẽ sai, vẽ không đúng
 • bản vẽ, bức vẽ (vẽ đồ hoạ vẽ kỹ thuật, không màu hoặc một màu)
Related search result for "drawing"
Comments and discussion on the word "drawing"