Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
enough
/i'nʌf/
Jump to user comments
tính từ
 • đủ, đủ dùng
  • enough rice
   đủ gạo, đủ cơm
danh từ
 • sự đủ dùng, số đủ dùng, lượng đủ dùng
  • to have enough of everything
   mọi thứ có đủ dùng
IDIOMS
 • to cry enough
  • chịu thua, xin hàng
 • enough of this cheek!
  • hỗn vừa chứ!
 • to have enough of somebody
  • chán ngấy ai
 • more than enough
  • quá đủ
phó từ
 • đủ, khá
  • to be warm enough
   đủ ấm
  • to sing well enough
   hát khá hay
  • you know well enough what I mean
   anh biết khá rõ tôi muốn nói gì chứ
Related words
Related search result for "enough"
Comments and discussion on the word "enough"