Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
engage
/in'geidʤ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hẹn, hứa hẹn, ước hẹn, cam kết; đính ước, hứa hôn
  • to engage oneself to do something
   hứa hẹn làm gì
  • to become engaged to
   hứa hôn với
 • thuê (người ở); giữ trước (chỗ ngồi...)
 • lấy (danh dự...) mà cam kết
 • thu hút (sự chú ý...); giành được (tình cảm...); làm cho mát mẻ
 • ((thường) động tính từ quá khứ) mắc bận
  • to be engaged in something
   bận làm việc gì
 • (quân sự) giao chiến, đánh nhau với
  • to engage the enemy in heavy fighting
   đánh nhau với quân địch rất dữ dội
 • (kỹ thuật) gài (số...)
 • (kiến trúc) gắn vào tường; ghép (vật nọ với vật kia)
nội động từ
 • (+ in) làm, tiến hành
  • to engage in politics
   làm chính trị
  • to engage in business
   kinh doanh
  • to engage in negotiations with someone
   tiến hành thương lượng với ai
 • (kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với)
Related search result for "engage"
Comments and discussion on the word "engage"