Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
fatal
/'feitl/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ béo bở, chỗ ngon
  • to live on the fatal of the land
   ăn ngon mặc đẹp; ngồi mát ăn bát vàng
 • mỡ, chất béo
 • (sân khấu) vai thích hợp, vai tủ
 • (hoá học) chất béo, glyxerit
IDIOMS
 • to chew the fat
  • (xem) chew
 • the fat is in the fire
  • sự đã rồi chẳng còn làm gì được nữa
  • chuyện nguy kịch xảy ra đến nơi
ngoại động từ
 • nuôi béo, vỗ béo
IDIOMS
 • to kill the fatted calf for
  • (xem) calf
tính từ
 • có số mệnh, tiền định, không tránh được
  • fatal sisters
   thần mệnh
  • fatal shears
   lưỡi hái của thần chết; sự chết
 • quyết định; gây tai hoạ, tai hại, làm nguy hiểm đến tính mạng, chí tử, làm chết, đưa đến chỗ chết, đem lại cái chết
  • a fatal blow
   đòn quyết định; đòn chí tử
  • a fatal disease
   bệnh chết người
  • a fatal mistake
   lỗi lầm tai hại
 • tính ma quỷ, quỷ quái, tai ác
Related words
Related search result for "fatal"
Comments and discussion on the word "fatal"