Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
finger
/'fiɳgə/
Jump to user comments
danh từ
 • ngón tay
 • ngón tay bao găng
 • vật hình ngón tay (trong máy...)
IDIOMS
 • to burn one's fingers
  • burn to cross one's fingers
  • cross to have a finger in the pie
  • pie to lay a finger on
  • sờ nhẹ, đụng tới
 • to let something slip through one's fingers
  • buông lỏng cái gì
 • to lift (stir) a finger
  • nhích ngón tay (là được)
 • to look through one's fingers at
  • vờ không trông thấy
 • my fingers itch
  • tôi sốt ruột, tôi nóng lòng (muốn làm cái gì)
 • his fingers are all thumbs
  • (xem) thumbs
 • to put one's finger on
  • vạch đúng (những cái gì sai trái)
 • to turn (twist) someone round one's finger
  • mơn trớn ai
 • with a wet finger
  • dễ dàng, thoải mái
ngoại động từ
 • sờ mó
  • to finger a piece of cloth
   sờ xem một tấm vải
 • ăn tiền, ăn hối lộ
  • to finger someone's money
   ăn tiền của ai
 • đánh (đàn); búng (dây đàn bằng ngón tay)
  • to finger the piano
   đánh pianô
 • ghi cách sử dụng các ngón tay (vào bản nhạc)
Related words
Related search result for "finger"
Comments and discussion on the word "finger"