Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
thumb
/θʌm/
Jump to user comments
danh từ
 • ngón tay cái
 • ngón tay cái của găng tay
IDIOMS
 • to be under someone's thumb
  • bị ai thống trị, bị ai kiềm chế; ở dưới quyền ai
 • to bite one's thumb at somebody
  • lêu lêu chế nhạo ai
 • his fingers are all thumbs
  • nó vụng về hậu đậu
 • thumbs down
  • dấu ra hiệu từ chối (không tán thành)
 • thumbs up
  • dấu ra hiệu đồng ý (tán thành)
ngoại động từ
 • dở qua (trang sách)
  • to thumb the pages of a book
   dở qua trang sách
 • vận dụng vụng về, điều khiển vụng về
  • to thumb the piano
   đánh pianô vụng về
IDIOMS
 • to thumb one's nose at someone
  • (thông tục) để ngón tay cái lên mũi để chế nhạo ai, lêu lêu ai; nhạo ai, miệt thị ai
Related search result for "thumb"
Comments and discussion on the word "thumb"