Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mend
/mend/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ vá, chỗ mạng
 • sự phục hồi, sự cải thiện
  • to be on the mend
   đang phục hồi sức khoẻ, sắp khoẻ lại
ngoại động từ
 • vá, chữa, sửa chữa, sửa sang, tu bổ, tu sửa
  • to mend socks
   vá bít tất
  • to mend a broken chair
   chữa một cái ghế gãy
 • sửa, sửa đổi, sửa lại, chỉnh đốn
  • to mend one's way
   sửa đổi tính nết; sửa lại; chỉnh đốn
  • to mend one's ways
   sửa đổi tính nết, sửa mình, sửa đổi cách sống, tu tỉnh, cải tà quy chính
 • cải thiện, làm cho tốt hơn, làm cho khá hơn
  • that will not mend the matter
   cái đó cũng không làm cho vấn đề khá hơn
nội động từ
 • sửa tính nết, sửa mình, tu tính
 • phục hồi (sức khoẻ)
  • the patient is mending nicely
   người bệnh đang nhanh chóng phục hồi lại
IDIOMS
 • least said soonest mended
  • (xem) least
 • to menh a fire
  • cho thêm củi (than) vào đống lửa (lò)
 • to mend one's pace
  • rảo bước, bước gấp lên, bước nhanh lên
Related search result for "mend"
Comments and discussion on the word "mend"