Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
forth
/fɔ:θ/
Jump to user comments
phó từ
 • về phía trước, ra phía trước, lộ ra
  • to go back and forth
   đi đi lại lại, đi tới đi lui
  • to put forth leaves
   trổ lá (cây)
  • to bring forth a problem
   đưa ra một vấn đề
  • to sail forth
   (hàng hải) ra khơi
IDIOMS
 • and so forth
  • vân vân
 • from this time (day) forth
  • từ nay về sau
 • to far forth
  • đến mức độ
 • so far forth as
  • đến bất cứ mức nào
giới từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) từ phía trong (cái gì) ra, ra khỏi
Related words
Related search result for "forth"
Comments and discussion on the word "forth"