Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
away
/ə'wei/
Jump to user comments
phó từ
 • xa, xa cách, rời xa, xa ra, đi (xa)
  • away from home
   xa nhà
  • to stand away from the rest
   đứng cách xa những người khác
  • to fly away
   bay đi
  • to go away
   rời đi, đi khỏi, đi xa
  • to throw away
   ném đi; ném ra xa
  • away with you!
   cút đi! ra chỗ khác!
 • biến đi, mất đi, hết đi
  • to boil away
   sôi cạn đi
  • to gamble away all one's money
   cờ bạc hết sạch cả tiền của
  • to make away with oneself
   tự tử
  • to do away with somebody
   khử ai đi
  • to pass away
   chết
  • to food away one's time
   lãng phí hết thời gian vào những việc làm nhảm, tầm phào
 • không ngừng liên tục
  • to work (peg) away for six hours
   làm việc liên tục trong sáu tiếng liền
 • không chậm trễ, ngay lập tức
  • speak away!
   nói (ngay) đi!
  • right away
   ngay thức thì
IDIOMS
 • away back
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ cách đây đã lâu
 • away off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xa lắc xa lơ
 • away with it!
  • vứt nó đi!; tống khứ nó đi!
 • far and away
  • bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được
  • tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa
   • who's the best shot? - Mr. Smith, far and away
    ai bàn giỏi nhất? tất nhiên là ông Xmít chứ còn ai nữa
 • out and away
  • (xem) out
Related words
Related search result for "away"
Comments and discussion on the word "away"