Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
fusil
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • súng, súng trường
 • người bắn súng, tay súng
 • sắt liếc dao; đá liếc liềm
 • (thông tục) dạ dày
 • (từ cũ; nghĩa cũ) đá bật lửa (ở súng)
  • changer son fusil d'épaule
   (nghĩa bóng) thay đổi ý kiến; thay đổi chính kiến; đổi nghề
  • coup de fusil
   bản tính tiền ăn quá đắt (trong cửa hàng ăn)
  • en coup de fusil
   dài và hẹp
  • Logement en coup de fusil
   chỗ ở dài và hẹp
Related search result for "fusil"
Comments and discussion on the word "fusil"