Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hound
/haund/
Jump to user comments
danh từ
 • chó săn
  • the hounds
   bầy chó săn
  • to follow the hounds; to ride to hounds
   đi săn bằng chó
 • kẻ đê tiện đáng khinh
 • người theo vết giầy đi tìm (trong trò chơi chạy đuổi rắc giấy) ((xem) hare)
 • (như) houndfish
ngoại động từ
 • săn bằng chó
 • săn đuổi, truy lùng; đuổi
  • to be hounded out of the town
   bị đuổi ra khỏi thành phố
 • (+ at) thả (chó) đuổi theo; cho (người) truy lùng
IDIOMS
 • to hound on
  • giục giã, thúc giục (ai làm gì...)
Related words
Related search result for "hound"
Comments and discussion on the word "hound"