Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
humour
/'hju:mə/
Jump to user comments
danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) humor)
 • sự hài hước, sự hóm hỉnh
  • a story full of humour
   một câu chuyện rất hài hước, một câu chuyện rất hóm hỉnh
 • khả năng nhận thức được cái hài hước; khả năng nhận thức được cái hóm hỉnh, sự biết hài hước, sự biết đùa
  • to have no sense of humour
   không biết hài hước, không biết đùa
 • tính khí, tâm trạng
  • to be in good humour
   tâm trạng vui vẻ
  • to be in bad humour
   tâm trạng không được vui, bực bội; cáu gắt
  • to be out of humour
   khó chịu, bực bội, gắt gỏng
 • ý thích, ý thiên về
  • not to be in the humour for joking
   không thích đùa
 • dịch, thể dịch (trong cơ thể)
  • vitreous humour
   dịch thuỷ tinh (trong cầu mắt)
ngoại động từ
 • chiều lòng, làm vừa lòng, chiều theo (ý thích, tính khí của ai)
Related search result for "humour"
Comments and discussion on the word "humour"