Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hammer
/'hæmə/
Jump to user comments
danh từ
 • búa
  • pneumatic hammer
   búa hơi, búa gió
 • búa gỗ (cho người bán đấu giá)
  • to bring to the hammer
   đem bán đấu giá
  • to come to the hammer
   bị đem bán đấu giá
 • đầu cần (đàn pianô)
 • cò (súng)
IDIOMS
 • between hammer ans anvil
  • trên đe dưới búa
 • hammer and sickle
  • búa liềm (cờ Liên-xô, cờ đảng)
 • hammer and tongs
  • dốc hết sức lực, với tất cả sức mạnh
 • to go (be) at it hammer and tongs
  • đánh nhau kịch liệt, cãi nhau kịch liệt
 • knight of the hammer
  • thợ rèn
 • throwing the hammer
  • (thể dục,thể thao) môn ném búa
 • up to the hammer
  • (thông tục) đặc sắc, cừ khôi
ngoại động từ
 • quai, búa, nện, đóng, đạp mạnh (bằng búa hoặc như bằng búa)
  • to hammer a nail in
   đóng đinh
  • to hammer a piece of metal flat
   đập bẹp mảnh kim loại
 • (thông tục) đánh bại, giáng cho những thất bại nặng nề (trong chiến tranh, trong thi đấu thể thao...)
 • nhồi nhét, tọng
  • to hammer an idea into someone's head
   nhồi nhét một ý kiền vào đầu ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phê bình kịch liệt; chỉ trích kịch liệt
 • gõ ba lần búa tuyên bố (ai) vỡ nợ
nội động từ ((thường) + at)
 • làm bền bỉ; cố sức làm, gắng công làm (việc gì)
 • quấy rầy, quấy nhiễu (ai)
IDIOMS
 • to hammer away
  • tiếp tục làm (việc gì...); gắng công gắng sức làm (việc gì...)
  • nã liên hồi, nã dồn dập (súng lớn)
   • to hammer away at the enemy positions
    nã liên hồi vào vị trí địch (súng lớn)
 • to hammer out
  • (kỹ thuật) đập bẹt, đập mỏng
  • nghĩ ra, tìm ra
   • to hammer out a new scheme
    nghĩ ra một kế hoạch mới
Related search result for "hammer"
Comments and discussion on the word "hammer"