Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wit
/wit/
Jump to user comments
danh từ
 • trí, trí thông minh, trí sáng suốt, trí tuệ, trí khôn
  • not to have the wit(s) to
   không đủ trí thông minh để
  • at one's wit's end
   hết lý, hết phưng, hoàn toàn không biết nghĩ thế nào
  • out of one's wits
   điên, mất trí khôn; thần hồn nát thần tính, quá sợ
  • to collect one's wits
   bình tĩnh lại, trấn tĩnh lại
  • to keep (have) one's wits about one
   tinh mắt, sáng suốt; kịp thời
 • (số nhiều) mưu kế
  • to live by one's wits
   dùng tài xoay để sống, xoay xở để sống từng bữa
 • sự hóm hỉnh, sự dí dỏm
 • người hóm hỉnh, người dí dỏm
động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) biết
IDIOMS
 • to wit
  • nghĩa là, tức là
Comments and discussion on the word "wit"