Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
image
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • hình
  • Voir son image dans un miroir
   nhìn thấy hình mình trong gương
 • (vật lý học) ảnh
  • Image virtuelle
   ảnh ảo
  • Image réelle
   ảnh thật
  • Image aérienne
   ảnh chụp từ máy bay
  • Image animée
   hoạt hình
  • Image colorée
   ảnh màu
  • Image à demi -teinte
   ảnh nửa sắc
  • Image contrastée
   ảnh tương phản
  • Image latente
   ảnh ẩn
  • Image monochrome
   ảnh đơn sắc
  • Image photographique
   ảnh chụp
  • Image positive
   ảnh dương bản
  • Image négative
   ảnh âm bản
  • Image renversée de haut en bas
   ảnh lộn đầu
  • Image stigmatique
   ảnh đúng nguyên hình
  • Image stéréoscopique
   ảnh nổi, ảnh lập thể
  • Image à trois dimensions
   ảnh ba chiều
 • hình ảnh
  • L'image de sa mère le suit partout
   hình ảnh của mẹ nó theo nó khắp nơi
 • (văn học) hình tượng
  • Style plein d'images
   lời văn đầy hình tượng
 • tranh ảnh
  • Un livre avec des images
   một quyển sách có tranh ảnh
 • tranh thánh, tranh thần
  • Le culte des images
   sự thờ tranh thánh
  • c'est une belle image
   đó là một con người lạnh lùng
  • être sage comme une image
   hiền lành; rất ngoan (trẻ em)
  • on amuse les enfants avec des images
   (mỉa mai) dỗ trẻ con bằng bánh vẽ
Related search result for "image"
Comments and discussion on the word "image"