Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
image
/'imidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • hình, hình ảnh, ảnh (trong gương...)
  • read image
   ảnh thực
  • virtual image
   ảo ảnh
 • vật giống hệt (vật khác); người giống hệt (người khác)
  • he is the very image of his father
   anh ta giống bố như hệt
 • hình tượng
  • to speak in images
   nói bằng nhiều hình tượng
 • tượng, thần tượng, thánh tượng
 • ý niệm, ý tưởng, quan niệm
 • tượng trưng, điển hình, hiện thân (của cái gì)
  • he is the image of industriousness
   anh ta hiện thân của sự cần cù
ngoại động từ
 • vẽ hình
 • phản ánh (như ở trong gương)
 • hình dung, tưởng tượng ra
  • to image something to oneself
   hình dung cái gì trong óc mình
 • mô tả sinh động, mô tả bằng hình tượng
 • là tượng trưng của, là điển hình của, là hiện thân của, tượng trưng cho (cái gì)
Related search result for "image"
Comments and discussion on the word "image"