Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jib
/dʤib/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) lá buồm tam giác (ở mũi tàu, thuyền)
 • (kỹ thuật) cần máy trục, cần nhấc
IDIOMS
 • the cut of one's jib
  • dáng vẻ bề ngoài
động từ
 • (hàng hải) trở (buồm)
nội động từ
 • đứng sững lại; giật lùi lại không chịu đi tiếp (ngựa...)
 • không chịu làm, lẩn tránh (việc gì)
 • (jib at) ghê tởm, gớm ghét, không thích
  • to jib at somebody
   tỏ ý ghét ai
  • to jib at something
   tỏ ý ghê tởm cái gì
Related words
Related search result for "jib"
Comments and discussion on the word "jib"