Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ebb
/eb/
Jump to user comments
danh từ
 • triều xuống ((cũng) ebb-tide)
  • ebb and flow
   nước triều xuống và nước triều lên
 • thời kỳ tàn tạ, thời kỳ suy sụp
IDIOMS
 • to be at an ebb; to be at a low ebb
  • ở trong tình hình khó khăn
  • ở trong tình trạng sút kém, đang trong thời kỳ suy sụp
nội động từ
 • rút, xuống (triều)
 • tàn tạ, suy sụp
Related words
Related search result for "ebb"
Comments and discussion on the word "ebb"