Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
Jump to user comments
phó từ
 • đó, đấy; chổ kia, đàng kia, đàng ấy
  • Asseyez-vous là
   ngồi xuống đây
  • Cet homme là
   người đàn ông đó
 • ở chỗ
  • Restez là ou vous êtes
   hãy ở lại chỗ mà anh hiện ở
 • chỗ thì
  • Là on travaille, là on s'amuse
   chỗ thì người ta làm việc, chỗ thì người ta chơi
  • à quelque temps de là
   sau đó ít lâu
  • çà et là
   xem cà
  • de là
   từ đó
  • d'ici là
   từ đây đến đó; từ nay đến lúc ấy
  • en arriver là; en être là
   đến mức đó
  • en passer par là
   bó buộc phải thế; không làm khác được
  • par là
   qua nơi đó; gần đó
  • Passons par là
   ta hãy qua nơi đó
  • Que faut-il entendre par là?
   qua đó ta phải hiểu thế nào?
thán từ
 • này! thôi! (để khích lệ hay an ủi)
  • Là là, calmez-vous!
   thôi, bình tỉnh lại!
Related search result for "là"
Comments and discussion on the word "là"