Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
leader
/'li:də/
Jump to user comments
danh từ
 • lânh tụ, người lânh đạo, người chỉ huy, người hướng dẫn, người chỉ đạo
 • luật sư chính (trong một vụ kiện)
 • bài báo chính, bài xã luận lớn
 • con ngựa đầu đàn, con ngựa dẫn đầu trong cỗ ngựa (buộc vào xe)
 • (ngành in) hàng dấu chấm (để dẫn người đọc) sang trang (sang cột)
 • (ngành mỏ) mạch nhánh (dẫn đến mạch mỏ chính)
 • mầm chính (nhú lên mạnh nhất ở cành, ở thân cây)
 • (giải phẫu) dây gân
 • (raddiô) tin quan trọng nhất (trong bản tin cuối cùng)
 • (điện học) vật dẫn; dây dẫn
 • (âm nhạc) nhạc trưởng; người điều khiển dàn nhạc, người điều khiển ban đồng ca; người lãnh xướng
 • (thương nghiệp) hàng bán rẻ để quảng cáo
Related words
Comments and discussion on the word "leader"