Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lather
/'lɑ:ðə/
Jump to user comments
danh từ
 • bọt (xà phòng, nước)
 • mồ hôi (ngựa)
  • horse all in a lather
   ngựa đẫm mồ hôi
 • (nghĩa bóng) trạng thái bị kích động, trạng thái sục sôi
ngoại động từ
 • xoa xà phòng, xát xà phòng, làm cho sủi bọt
 • (từ lóng) đánh quật
nội động từ
 • sùi bọt, có bọt
  • soap does not lather well
   xà phòng không bọt lắm
 • đổ mồ hôi (ngựa)
Related search result for "lather"
Comments and discussion on the word "lather"