Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
little
/'litl/
Jump to user comments
tính từ less, lesser; least
 • nhỏ bé, be bỏng
  • a little house
   một căn nhà nhỏ
 • ngắn, ngắn ngủi
  • a little while
   một thời gian ngắn, một lúc
 • ít ỏi
  • too little time
   ít thời gian quá
  • little money
   ít tiền
 • nhỏ nhen, nhỏ mọn, tầm thường, hẹp hòi, ti tiện
  • little things amuse little minds
   những kẻ tầm thường chỉ thích thú những chuyện tầm thường
IDIOMS
 • little Mary
  • (thông tục) dạ dày
 • little Masters
  • trường phái các nhà khắc tranh Đức thế kỷ 16
 • the little
  • những người tầm thường, những vật nhỏ mọn
danh từ
 • ít, chẳng bao nhiêu, không nhiều
  • little remains to be said
   chẳng còn gì nữa để mà nói
 • một chút, một ít
  • to know a little of everything
   cái gì cũng biết một chút
 • một thời gian ngắn, một quâng ngắn
  • after a little
   sau một thời gian ngắn, sau một quâng ngắn
IDIOMS
 • in little
  • với quy mô nhỏ
 • litle by little
  • dần dần
phó từ
 • ít, một chút
  • I like him little
   tôi ít thích nó
 • không một chút nào
  • to little know that...
   không dè rằng...
Related words
Related search result for "little"
Comments and discussion on the word "little"