Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
big
/big/
Jump to user comments
tính từ
 • to, lớn
  • a big tree
   cây to
  • big repair
   sửa chữa lớn
  • Big Three
   ba nước lớn
  • Big Five
   năm nước lớn
 • bụng to, có mang, có chửa
  • big with news
   đầy tin, nhiều tin
 • quan trọng
  • a big man
   nhân vật quan trọng
 • hào hiệp, phóng khoáng, rộng lượng
  • he has a big hear
   anh ta là người hào hiệp
 • huênh hoang, khoác lác
  • big words
   những lời nói huênh hoang khoác lác
  • big words
   những lời nói huênh hoang
IDIOMS
 • too big for one's boots (breeches, shoes, trousers)
  • (từ lóng) quá tự tin, tự phụ tự mãn; làm bộ làm tịch
phó từ
 • ra vẻ quan trọng, với vẻ quan trọng
  • to look big
   làm ra vẻ quan trọng
 • huênh hoang khoác lác
  • to talk big
   nói huênh hoang, nói phách
Related search result for "big"
Comments and discussion on the word "big"