Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
small
/smɔ:l/
Jump to user comments
tính từ
 • nhỏ, bé, chật
  • small rain
   mưa nhỏ
  • small shopkeeper
   tiểu chủ
  • the coat is too small for me
   cái áo bành tô đối với tôi chật quá
 • nhỏ, yếu
  • small voice
   giọng nhỏ yếu
 • nhẹ, loãng
  • this beer is very small
   loại bia này rất nhẹ
 • ít, không nhiều
  • to have small German
   biết ít tiếng Đức
  • there was no small excitement about it
   đâu đâu cũng nhộn nhịp hẳn lên về vấn đề đó
 • nhỏ mọn, không quan trọng
  • the small worries of life
   những điều khó chịu nhỏ mọn của cuộc sống
  • small matter
   việc không quan trọng
 • nghèo hèn, khốn khổ, nghèo khổ
  • great and small
   giàu cũng như nghèo
 • nhỏ nhen, bần tiện, đê tiện, ti tiện, thấp hèn, tầm thường
  • I call it small of him to remind me of
   hắn nhắc tôi việc đó thì tôi cho hắn là bần tiện
IDIOMS
 • to feel (look) small
  • thấy tủi, thấy nhục nhã
 • the still small voice
  • (xem) still
danh từ
 • phần nhỏ nhất, quãng bé nhất (của vật gì)
  • the small of the back
   chỗ thắt lưng
 • (số nhiều) kỳ thi đấu (trong ba kỳ thi để lấy bằng tú tài văn chương ở Oc-phớt)
 • (số nhiều) (thông tục) đồ lặt vặt (đưa đi giặt là)
phó từ
 • nhỏ, nhỏ bé
  • to talk small
   nói nhỏ
IDIOMS
 • to sing small
  • (xem) sing
Related search result for "small"
Comments and discussion on the word "small"