Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
meek
/mi:k/
Jump to user comments
tính từ
  • hiền lành, nhu mì, dễ bảo, ngoan ngoãn
    • as meek as a lamb (as Moses)
      hiền lành như con cừu, lành như đất, lành như bụt
Related words
Related search result for "meek"
Comments and discussion on the word "meek"