Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
message
/'mesidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • thư tín, điện, thông báo, thông điệp
  • a wireless message
   bức điện
  • a message of greeting
   điện mừng
 • việc uỷ thác, việc giao làm, việc sai làm
  • to send someone on a message
   bảo ai đi làm việc gì
 • lời truyền lại, lời tiên báo (của thần, nhà tiên tri...)
ngoại động từ
 • báo bằng thư
 • đưa tin, đánh điện
Related words
Related search result for "message"
Comments and discussion on the word "message"