Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
movement
/'mu:vmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự hoạt động
  • to lay without movement
   bất động
  • to play lacks movement
   vở kịch thiếu hẳn sự hoạt động
 • động tác, cử động
  • a graceful movement
   một động tác duyên dáng
 • hoạt động, hành động (của một người, một nhóm)
  • to watch someone's movements
   theo dõi hoạt động của ai
 • (quân sự) sự di chuyển, sự vận động
 • phong trào, cuộc vận động
  • the national liberation movement
   phong trào giải phóng dân tộc
  • the movement of patriotic emulation
   phong trào thi đua yêu nước
 • bộ phận hoạt động (của một bộ máy)
  • the movement of a clock
   bộ phận hoạt động của đồng hồ
 • tình cảm, mối cảm kích, mối xúc động
  • a movement of anfer
   cơn giận
 • (âm nhạc) phần
  • the first movement of a symphony
   phần thứ nhất của bản giao hưởng
 • sự tiến triển (của một bài thơ, một câu chuyện...)
 • sự biến động (của thị trường...)
 • sự đi ngoài, sự ra ỉa
Comments and discussion on the word "movement"