Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trend
/trend/
Jump to user comments
danh từ
 • phương hướng
  • the trend of the coastline
   phương hướng của bờ bể
 • khuynh hướng, xu hướng, chiều hướng
  • the trend of modern thoughts
   xu hướng của những tư tưởng hiện đại
  • to show a trend towards...
   có khuynh hướng về...
nội động từ
 • đi về phía, hướng về, xoay về
  • the road trends to the north
   con đường đi về phía bắc
 • có khuynh hướng về, có xu hướng về, hướng về
  • modern thought is trending towards socialism
   tư tưởng hiện đại đang hướng về chủ nghĩa xã hội
Related search result for "trend"
Comments and discussion on the word "trend"