Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cause
/kɔ:z/
Jump to user comments
danh từ
 • nguyên nhân, nguyên do, căn nguyên
  • cause and effect
   nguyên nhân và kết quả
  • the causes of war
   những nguyên nhân của chiến tranh
 • lẽ, cớ, lý do, động cơ
  • a cause for complaint
   lý do để than phiền
  • to show cause
   trình bày lý do
 • (pháp lý) việc kiện, việc tố tụng
  • to gain one's cause
   được kiện, thắng kiện
 • mục tiêu, mục đích
  • final cause
   mục đích cứu cánh
 • sự nghiệp, đại nghĩa, chính nghĩa
  • revolutionary cause
   sự nghiệp cách mạng
  • to fight for the just cause
   chiến đấu cho chính nghĩa
IDIOMS
 • in the cause of
   • in the cause of justice
    vì công lý
 • to make commom cause with someone
  • theo phe ai, về bè với ai
ngoại động từ
 • gây ra, gây nên, sinh ra, làm ra, tạo ra
 • bảo, khiến, sai (ai làm việc gì)
  • to cause something to be done by somebody; to cause somebody to do something
   sai ai làm việc gì
Related search result for "cause"
Comments and discussion on the word "cause"