Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nerve
/nə:v/
Jump to user comments
danh từ
 • (giải phẫu) dây thần kinh
 • ((thường) số nhiều) thần kinh; trạng thái thần kinh kích động
  • to get on someone's nerves; to give someone the nerves
   chọc tức ai; làm cho ai phát cáu
  • to have s fit of nerves
   bực dọc, nóng nảy
 • khí lực, khí phách, dũng khí, can đảm, nghị lực
  • a man with iron nerves; a man with nerves of steel
   con người có khí phách cương cường; con người không gì làm cho xúc động được
  • to lose one's nerves
   mất tinh thần, hoảng sợ
  • to strain every nerve
   rán hết sức
 • (thông tục) sự táo gan, sự trơ tráo
  • to have the nerve to do something
   có gan làm gì
 • (thực vật học) gân (lá cây)
 • (nghĩa bóng) bộ phận chủ yếu, khu vực trung tâm, bộ phận đầu não
IDIOMS
 • not to know what nerves are
  • điềm tĩnh, điềm đạm
ngoại động từ
 • truyền sức mạnh (vật chất, tinh thần); truyền can đảm, truyền nhuệ khí
IDIOMS
 • to nerve oneself
  • rán sức, lấy hết can đảm, tập trung nghị lực
Related words
Related search result for "nerve"
Comments and discussion on the word "nerve"