Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nod
/nɔd/
Jump to user comments
danh từ
 • cái gật đầu; sự cúi đầu (chào); sự ra hiệu, sự ra lệnh
  • to give a nod of assent
   gật đầu bằng lòng (tán thành)
  • to answer with a nod
   trả lời bằng một cái gật đầu
  • to give someone a nod
   gật đầu (cúi đầu) chào ai
  • to have someone at one's nod
   có quyền sai khiến ai; có ai dưới quyền
 • sự gà gật
IDIOMS
 • to be gone to the land of Nod
  • buồn ngủ díp mắt lại, ngủ gà ngủ gật
  • (từ lóng)
   • on the nod
    chịu tiền
   • to be served on the nod
    ăn chịu
động từ
 • gật đầu; cúi đầu (chào); ra hiệu
  • he nodded to show that the understood
   anh ta gật đàu ra ý hiểu
  • to nod to someone
   gật đầu với ai; gật đầu chào ai
  • to nod assent (approval); to nod "yes"
   gật đầu bằng lòng (tán thành, đồng ý)
  • to nod someone to go
   ra hiệu cho ai đi đi
  • to havve a nod ding acquaintance with someone
   quen biết ai sơ sơ
  • to have a nodding acquaintance with somesubject
   biết qua loa về vấn đề gì
 • nghiêng, xiên
  • the wall nods to its fall
   bức tường nghiêng đi sắp đổ
  • colonialism nods to its fall
   chủ nghĩa thực dân bước vào thời kỳ suy vong
 • đu đưa, lắc lư (chòm lá, chòm lông...)
 • gà gật
  • ge sat nodding by the fire
   hắn ngồi gà gật bên lò sưởi
 • vô ý phạm sai lầm
IDIOMS
 • Homer sometimes nods
  • Thánh cũng có khi lầm
Related search result for "nod"
Comments and discussion on the word "nod"