Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
net
/net/
Jump to user comments
danh từ
 • lưới, mạng (tóc, nhện...)
  • to cast (throw) a net
   quăng lưới
 • cạm, bẫy
  • to fall into a net
   rơi vào cạm bẫy, mắc bẫy
 • vải màn; vải lưới
 • mạng lưới
ngoại động từ
 • bắt bằng lưới, đánh lưới
  • to net fish
   đánh cá bằng lưới
  • to net birds
   bẫy chim bằng lưới
 • thả lưới, giăng lưới, bủa lưới ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đánh bẫy
 • che phủ bằng lưới
 • đan (lưới, võng...)
nội động từ
 • đánh lưới
 • đan lưới
ngoại động từ
 • được lãi thực (là bao nhiêu)
tính từ
 • thực
  • net price
   thực giá
  • net weight
   trọng lượng thực
Related search result for "net"
Comments and discussion on the word "net"