Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
none
/nʌn/
Jump to user comments
danh từ
 • không ai, chẳng một ai, không người nào; không vật gì
  • none of us was there
   không một người nào trong bọn chúng tôi có mặt tại đó
  • I want none of these things
   tôi không cần một cái gì trong các thứ này cả
  • his paintings are none none of the best
   những bức hoạ của anh ta không phải là những bức đẹp nhất
  • money I have none
   tiền tôi không có một đồng nào
IDIOMS
 • none but
  • chỉ
   • to choose none but the best
    chỉ chọn cái tốt nhất
 • none other than
  • không ai khác chính là
   • the new arrived was none other than the President
    người nói đến chính là ông chủ tịch
phó từ
 • không chút nào, tuyệt không
  • he was none too soon
   nó đến không phải là quá sớm đâu
  • I slept none last night
   đêm qua tôi chẳng chợp mắt chút nào
IDIOMS
 • none the less
  • tuy nhiên, tuy thế mà
Related search result for "none"
Comments and discussion on the word "none"