Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
organ
/'ɔ:gən/
Jump to user comments
danh từ
 • đàn ống (dùng trong nhà thờ); đàn hộp (có tay quay) ((cũng) barrel organ)
 • (sinh vật học) cơ quan
  • organs of speech
   cơ quan phát âm
 • cơ quan, cơ quan ngôn luận, cơ quan nhà nước
 • giọng nói
  • to have a magnificent organ
   có giọng nói to
Comments and discussion on the word "organ"