Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
orient
/'ɔ:riənt/
Jump to user comments
danh từ
 • (the orient) phương đông
 • nước ánh (của ngọc trai)
 • ngọc trai (loại quý nhất)
 • (thơ ca) hướng đông
tính từ
 • (thơ ca) (thuộc) phương đông
 • óng ánh; quý giá (đá quý, ngọc trai trước kia mang từ phương đông đến)
 • (nghĩa bóng) đang mọc, đang lên (mặt trời...)
ngoại động từ+ Cách viết khác : (orientate) /'ɔ:rienteit/
 • xây (nhà, nhà thờ...) quay về phía đông
 • chôn (người chết cho chân quay về phía đông)
 • định hướng, đặt hướng
  • to orient oneself
   định hướng, định vị trí đứng
nội động từ
 • quay về hướng đông
Related words
Related search result for "orient"
Comments and discussion on the word "orient"