Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
point
/pɔint/
Jump to user comments
danh từ
 • mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao)
 • dụng cụ có mũi nhọn, kim khắc, kim trổ
 • (địa lý,địa chất) mũi đất
 • (quân sự) đội mũi nhọn
 • mỏm nhọn
  • the point of the jaw; the point
   (quyền Anh) mỏm cắm, chốt cắm (chỗ đánh dễ bị đo ván)
 • đăng ten ren bằng kim ((cũng) point lace)
 • (số nhiều) chân ngựa
  • a bay with black points
   ngựa hồng chân đen
 • chấm, dấu chấm, điểm
  • full point
   dấu chấm
  • decimal point
   dấu thập phân
 • (vật lý), (toán học) diểm
  • point contact
   điểm tiếp xúc, tiếp điểm
  • point of intersection
   giao điểm
 • (thể dục,thể thao) điểm
  • to score points
   ghi điểm
  • to give points to somebody
   chấp điểm ai; (nghĩa bóng) giỏi hơn ai, cừ hơn ai
  • to win on points
   thắng điểm
 • điểm, vấn đề, mặt
  • at all points
   về mọi điểm, về mọi mặt
  • to differ on many points
   không đồng ý nhau về nhiều điểm
  • a point of honour
   điểm danh dự, vấn đề danh dự
  • a point of conscience
   vấn đề lương tâm
  • point of view
   quan điểm
  • to make a point of
   coi thành vấn đề, coi là cần thiết
  • to make a point
   nêu rõ một điểm, nêu rõ vấn đề
  • to the point
   đúng vào vấn đề
  • he carried his point
   điều anh ta đưa ra đã được chấp nhận
  • to come to the point
   đi vào vấn đề, đi vào việc
  • to be off the point
   lạc đề
  • in point of fact
   thực tế là
 • điểm, địa điểm, chỗ, hướng, phương
  • point of departure
   địa điểm khởi hành
  • rallying point
   địa điểm tập trung
  • cardinal points
   bốn phương trời
  • the 32 points of the compass
   32 hướng trên la bàn
 • lúc
  • at the point death
   lúc hấp hối
  • on the point of doing something
   vào lúc bắt tay vào việc gì
 • nét nổi bật, điểm trọng tâm, điểm cốt yếu, điểm lý thú (câu chuyện, câu nói đùa...)
  • I don't see the point
   tôi không thấy điểm lý thú ở chỗ nào
 • sự sâu sắc, sự chua cay, sự cay độc, sự châm chọc
  • his remarks lack point
   những nhận xét của anh ta thiếu sâu sắc
 • (ngành in) Poang (đơn vị đo cỡ chữ bằng 0, 0138 insơ)
 • (hàng hải) quăng dây buộc mép buồm
 • (ngành đường sắt) ghi
 • (săn bắn) sự đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)
  • to make a point; to come to a point
   đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)
IDIOMS
 • not to put too fine a point upon it
  • chẳng cần phải nói khéo; nói thẳng, nói toạt móng heo
ngoại động từ
 • vót nhọn (bút chì...)
 • gắn đầu nhọn vào
 • làm cho sâu sắc, làm cho chua cay, làm cho cay độc
  • to point a remark
   làm cho lời nhận xét sâu sắc (chua cay)
 • ((thường) + at) chỉ, trỏ, nhắm, chĩa
  • to point a gun at
   chĩa súng vào
 • chấm (câu...); đánh dấu chấm (bài thánh ca cho dễ hát)
 • trét vữa (kẽ gạch, đá xây)
 • đứng sững vểnh mõm chỉ (thú săn) (chó săn)
nội động từ
 • (+ at) chỉ, trỏ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) nhằm
  • to be pointed at
   (nghĩa bóng) bị thiên hạ chỉ trỏ, bị thiên hạ để ý
 • (+ to, towards) hướng về
  • to point to the north
   hướng về phía bắc
 • (+ to) hướng sự chú ý vào, lưu ý vào; chỉ ra, chỉ cho thấy, vạch ra
  • I want to point to these facts
   tôi muốn các bạn lưu ý vào những sự việc này
 • đứng sững vểnh mõm chỉ chú săn (chó săn)
IDIOMS
 • to point in
  • vùi (phân) bàng đầu mũi thuổng
 • to point off
  • tách (số lẻ) bằng dấu phẩy
 • to point over
  • xới (đất) bằng đầu mũi thuổng
 • to point out
  • chỉ ra, vạch ra
Related search result for "point"
Comments and discussion on the word "point"