Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
own
/oun/
Jump to user comments
tính từ
 • của chính mình, của riêng mình
  • I saw it with my own eyes
   chính mắt tôi trông thấy
  • I have nothing of my own
   tôi chẳng có cái gì riêng cả
IDIOMS
 • on one's own
  • độc lập cho bản thân mình; tự mình chịu trách nhiệm; với phương tiện của bản thân mình
   • to do something on one's own
    làm việc gì tự ý mình
 • to be one's own man
  • (xem) man
 • to get one's own back
  • (thông tục) trả thù
 • to hold one's own
  • giữ vững vị trí, giữ vững lập trường
  • chẳng kém ai, có thể đối địch được với người
ngoại động từ
 • có, là chủ của
  • to own something
   có cái gì
 • nhận, nhìn nhận; thừa nhận là có, thừa nhận là đúng, cam tâm nhận (sự thống trị...)
  • he owns his deficiencies
   anh ta nhận những thiếu sót của anh ta
  • to own oneself indebted
   thừa nhận là có hàm ơn
nội động từ
 • thú nhận, đầu thú
  • to own to having done something
   thú nhận là đã làm việc gì
IDIOMS
 • to own up
  • (thông tục) thú, thú nhận
Related words
Related search result for "own"
Comments and discussion on the word "own"