Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
one
/wʌn/
Jump to user comments
tính từ
 • một
  • room one
   phòng một
  • volume one
   tập một
  • the Vietnamese nation is one and undivided
   dân tộc Việt Nam là một và thống nhất
  • he will be one in a month
   một tháng nữa thì nó sẽ lên một
 • như thế không thay đổi
  • to remain for ever one
   mâi mâi như thế, mâi mâi không thay đổi
IDIOMS
 • all one
  • (xem) all
 • to be made one
  • kết hôn, lấy nhau
danh từ
 • một
  • to come by ones and twos
   đến từng một hay hai người một
  • goods that are sold in ones
   hàng hoá bán từng cái một
  • never a one
   không một ai
 • một giờ
  • he will come at one
   một giờ anh ấy sẽ đến
 • cú đấm
  • to give someone one on the nose
   đấm ai một cú vào mũi
IDIOMS
 • the all and the one
  • tính tống thể và tính thống nhất
 • at one
  • đã làm lành (với ai)
  • đồng ý (với ai)
 • in the year one
  • (xem) year
 • it's ten to one that he won't come
  • chắc chắn là anh ta sẽ không đến
 • one by one
  • lần lượt từng người một, từng cái một
 • one after another
  • (xem) another
danh từ
 • một người nào đó, một (người, vật...)
  • many a one
   nhiều người
  • the dear ones
   người thân thuộc
  • the Holy One
   Chúa, Thượng đế
  • the Evil One
   quỷ, quỷ sứ
 • người ta, ai
  • it offends one in to be told one is not wanted
   bị bảo là không cần thì ai mà chẳng bực
Related search result for "one"
Comments and discussion on the word "one"