Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pair
/peə/
Jump to user comments
danh từ
 • đôi, cặp
  • a pair of gloves
   đôi găng tay
  • pair of horses
   cặp ngựa
 • cặp vợ chồng; đôi đực cái, đôi trống mái (loài vật)
 • chiếc; cái (đồ vật có hai bộ phận)
  • a pair of scissor
   cái kéo
  • where is the pair to this sock?
   chiếc tất kia đâu rồi?
 • (chính trị) cặp (nghị sĩ ở hai đảng đối lập thoả thuận cùng không bỏ phiếu); người kết đôi (một trong hai nghị sĩ ở hai đảng đối lạp thoả thuận cùng không bỏ phiếu)
  • I cannot find a pair
   tôi không tìm được người kết đôi (trong việc bỏ phiếu)
IDIOMS
 • in pairs
  • từng đôi, từng cặp
 • pairs of stairs
 • pair of steps
  • cầu thang, tầng gác
 • that is another pair of shoes
  • đó lại là vấn đề khác
ngoại động từ
 • ghép đôi, ghép cặp
 • cho yêu nhau, cho lấy nhau (đôi trai gái)
nội động từ
 • kết đôi, sánh cặp
 • yêu nhau, lấy nhau (đôi trai gái); kết đôi với nhau (con đực con cái, con trống con mái)
IDIOMS
 • to pair off
  • ghép từng đôi một; hợp thành từng đôi; kết đôi (trong việc thoả thuận không bỏ phiếu ở nghị trường)
 • to pair off with
  • (thông tục) kết duyên với
Related search result for "pair"
Comments and discussion on the word "pair"