Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
piquant
/'pi:kənt/
Jump to user comments
tính từ
  • hơi cay, cay cay
  • (nghĩa bóng) kích thích; khêu gợi ngầm; có duyên thầm
Related words
Related search result for "piquant"
Comments and discussion on the word "piquant"