Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
plumb
/plʌm/
Jump to user comments
danh từ
 • quả dọi
 • dây dọi; dây dò nước
 • thế thẳng đứng, độ ngay (của tường...)
  • out of plumb
   không thẳng đứng, không ngay, xiên
tính từ
 • thẳng đứng, ngay
  • a plumb wall
   bức tường thẳng đứng
 • (nghĩa bóng) hoàn toàn, đích thật
  • plumb nonsense
   điều hoàn toàn vô lý
phó từ
 • thẳng đứng, ngay
 • (nghĩa bóng) đúng, ngay
  • plumb in the centre
   ngay ở giữa, đúng ở giữa
 • (từ lóng) hoàn toàn, thật đúng là
  • plumb crazy
   hoàn toàn điên rồ, thật đúng là điên
ngoại động từ
 • dò độ sâu (biển, sông...) bằng dây dò; đo (độ sâu) bằng dây dò
 • (nghĩa bóng) dò, thăm dò, dò xét
  • to plumb a mystery
   dò xét một điều bí ẩn
 • làm thẳng đứng (bức tường...)
nội động từ
 • làm nghề hàn chì
Related words
Related search result for "plumb"
Comments and discussion on the word "plumb"