Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
police
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • công an, cảnh sát
  • Police spéciale
   cảnh sát đặc biệt
  • Organiser la police d'un état
   tổ chức lực lượng công an một nước
  • Dénoncer quelqu'un à la police
   tố cáo ai với công an
  • Voici la police qui arrive
   đây công an đến
  • Salle de police
   bóp công an
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự cai trị
  • de simple police
   vi cảnh
danh từ giống cái
 • (luật học, pháp lý) giấy bảo hiểm
 • (ngành in) bộ chữ in; danh sách bộ chữ in
Related search result for "police"
Comments and discussion on the word "police"